21/12/2010

FELICES FESTAS

O Departamento de Grego quere desexar a todos os alumnos de Grego e Cultura Clásica

καλά Χριστουγέννα και καλή χρονιά
E para celebralo traevos a este personaxe que para moitos de nós significou un dos primeiros accesos ao mundo do cómic.
Vémonos en xaneiro coas forzas renovadas.

10/12/2010

HEROES DO BANDO TROIANO


PRÍAMO (Πρίαμος), rei de Troia, casado con Hécabe (Hécuba)

Dardanida (Δαρδανίδης), soberano (ἄναξ)

HÉCTOR (Ἕκτωρ), xefe dos troianos, fillo de Príamo

Priamida (Πριαμίδης), o de tremolante casco (κορυθαίολος)

ALEXANDRE, PARIS (Ἀλέξανδρος, Πάρις), fillo de Príamo e raptor de Helena

Deiforme (θεοειδής), divino (δῖος)

ENEAS (Αἰνείας), fillo de Afrodita e Anquises, fundador de Roma

Condutor de troianos (Τρώων ἀγός), bo fillo de Anquises (ἐΰς πάϊς Ἀγχίσαο)

PÁNDARO (Πάνδαρος), famoso arqueiro

Fillo ilustre de Licaón (ἄγλαος υἱός Λυκάονος)

GLAUCO (Γλαῦκος), fillo de Hipóloco

Ilustre fillo de Hipóloco (φαίδιμοσ υἱός Ἱππολόχοιο), intachable (ἀμύμων)

POLIDAMANTE (Πολυδάμας), fillo de Pantoo

Intachable (ἀμύμων)

DEUSES BANDO TROIANO

AFRODITA ( Ἀφροδίτη): deusa do amor e da beleza

A de fermosa coroa , Citerea

APOLO (Ἄπολλων): deus do oráculo, da poesía.

O do arco de prata , o que fire de lonxe

ARES (Ἄρης): deus da guerra

O que gusta das batallas

PRÁCTICA PARA 2º DE BAC

Analiza sintacticamente e traduce as seguintes frases:

Τὰς τῶν φίλων συμφορὰς ἰδίας νομίζωμεν.

Ἀναγκαῖον ἐστὶ τοὺς ποιητὰς φεύγειν τοὺς κόλακας.

Οὐδεὶς γὰρ τῶν ἀνθρώπων νομίζει σοφὸν τὸν θεῶν ἀμελοῦντα.

Οὔ μοι μέλει ταῦτα ἃ λέγεις, ἀλλὰ ἃ πράσσεις.

Αἱ τῶν Σπαρτιάτων μητέρες ἐβούλοντο τοὺς παῖδας ἐκ τοῦ πολέμου νικήτας ἢ νεκροὺς βαίνειν.

Τὴν τῶν προγόνων ἀρετὴν ζηλοῦντες τοὺς πολεμίους ἀπὸ τῶν τῆς χώρας ὅρων ἀμύνουσιν.

Οἱ δὲ ἡδέως ἐπείθοντο· ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ· καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα παρῆσαν εἰς Σάρδεις.

Analiza morfoloxicamente todas as formas verbais que aparecen nestas frases.

Menciona e explica os helenismos que coñezas de: πολεμίος e νεκρός.

Características principais do heroe homérico.

PRÁCTICA PARA 1º de BAC

1- Deletrea e clasifica as letras da seguinte palabra: ζωγραφίαι
2- Pon en xenitivο singular e dativo plural:
ἡ ἡσυχία
ὁ βίος
3- Cambia de número os seguintes sintagmas:
ὅδε ὁ ἄνθρωπος
τοῦτο τὸ ῥόδον
ἥδε ἡ ὁδός
ἐκεῖνος ὁ νεανίας
4- Analiza morfoloxicamente (caso, xénero, número e enunciado):
τῇ μοίρᾳ
τὸν ποιητήν
ταῖς ἀμπέλοις
τοὺς κινδύνους
5- Analiza sintacticamente e traduce:
Ὁ χρόνος ἀθάνατος ἐστίν.
Τοὺς τοῦ πολέμου κινδύνους φεύγετε.
Γιγνώσκομεν τὰ ἔργα τῶν κυρίων.
Οἱ Πέρσαι θύουσιν ἵππους τῷ ἡλίῳ.
Ἐν ταῖς Ἀθήναις στρατιῶται, ποιηταί καὶ δικασταί εἰσιν.
Ὦ ξένε, σοφὸς εἶ.
Λῦπαι ἀνθρώποις φέρουσι νόσους.
6- Pon en grego (analizando primeiro as frases en galego):
A paz é fermosa.
Escoitades as palabras dos sabios.

01/12/2010

PALABRAS PARA XOVES 2

προσέφερον
ἐπισκώπτων
συνόντας
ὦσι
γιγνομένην
γενομένης
κινδυνεύσας
λαβεῖν
ἔτυχον
δύνηται

TRIBUTO DUN ROMANO Á LINGUA GREGA

“Siempre agradeceré a Scauro que me hiciera estudiar el griego a temprana edad. Aun era un niño cuando por primera vez probé a escribir con el estilo y los caracteres de ese alfabeto desconocido; empezaba mi gran extrañamiento, mis grandes viajes y el sentimiento de una elección tan deliberada y tan involuntaria como el amor. Amé esa lengua por su flexibilidad de cuerpo bien adiestrado, su riqueza de vocabulario donde a cada palabra se siente el contacto directo y variado de las realidades, y porque casi todo lo que los hombres han dicho de mejor lo han dicho en griego. Bien sé que hay otros idiomas, están petrificados, o aún les falta nacer. Los sacerdotes egipcios me mostraron sus antiguos símbolos, signos más que palabras, antiquísimos esfuerzos por clasificar el mundo y las cosas, habla sepulcral de una raza muerta.(..)
Nada iguala la belleza de una inscripción votiva o funeraria latina; esas pocas palabras grabadas en la piedra resumen con majestad impersonal todo lo que el mundo necesita saber de nosotros. Yo he administrado el imperio en latín; mi epitafio será inscrito en latín sobre los muros de mi mausoleo a orillas del Tiber; pero he pensado y he vivido en griego.”

Publio Elio Adriano.
(Tomado do Blog "Entre el Olimpo y el Ida")

25/11/2010

Verbos- xoves 25

ἀρχώμεθα
παύσεσθαι
γένωνται
εἶχε
ἔφη
ἀληθεύῃς

24/11/2010

ἔδυσαν
ἐβούλετο
εὐφραίνηται
ἦν
πράττοντος
ἤκουσεν
διελέγετο
μαρτυρεῖ
πιστεύσωμεν
γένηται

22/11/2010

Máis palabras

τοὺς Ἕλληνας
τοῦ φωτός
τοῖς ἕλκεσι
τὸν αἰθέρα

ἐθύετο
πρωτεύεσθαι
ἐγένετο
εἶχε

20/11/2010

ANÁLISE MORFOLÓXICA (2º BAC)

Analiza morfoloxicamente para o luns 22 de novembro:

ναυμαχεῖν
ἔφη
ὄντος
ποιούμενος

τὰ τείχη
ἄφθονα
τῆς νυκτός

16/11/2010

ANÁLISE DE VERBOS (2º BAC)

Analiza morfoloxicamente as seguintes palabras:

τῷ κάλλει

ταῖς φοίνιξι

τὰ πάθη

ἐγίγνοντο
βούλεσθαι
εἴδομεν
παρεῖναι
ὤν
παραινεῖν
δειπνίζουσαν

11/11/2010

FRASES PARA 2º de BACHARELATO

Analiza sintacticamente e traduce as seguintes frases:

Λέγουσι τοὺς λύκους κρείσσους κυνῶν εἶναι.
Ὁ σοφὸς ἔλεγε· κάκιόν ἐστι ἄδικον εἶναι ἢ ἀτυχῆ εἶναι.
Δεῖ ὑμᾶς ἀκούειν ἃ ὑμῖν λέγω, ὦ ἄνδρες.
Χρὴ τοὺς σοφοὺς ὄντας παιδεύειν τοὺς ἄλλους.
Παρανομοῦσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐ διδόντες σοι χρυσίον.
Οἱ Ἀθηναῖοι ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας μαχόμενοι τῆς Ἑλλάδος ἡγεμόνες γίγνονται.


Hai nas frases algunha palabra de tema en silbante?
κρείσσους = κρείττονας
Non esquezades facer unha análise con "φρόνησις" antes de botaros como posesos ao dicionario.

27/10/2010

Análise morfolóxica para 2º BAC

τοῖς ἔπεσι
τοῖς γεροῦσι
τὰ ὄρη
τὸν ποιμένα
τῷ Διί

τὸν λέγοντα
ἐγίγνοντο
βούλεσθαι
παρεῖναι
παραινεῖν

22/10/2010

Palabras para analizar

Como quedamos hoxe en clase, aí van 3 nomes e 3 verbos para que practiquedes a análise morfolóxica:
τῇ χελιδόνι
τὰ ἔτη
τοῖς ἄρχουσιν

ὄντα
ἐθύετο
πρωτεύεσθαι
E esta de regalo
εἴδομεν

Ánimo, que non son tan difíciles.

20/10/2010

Audiolectura de A Ilíada

Na páxina central do blogue da biblioteca tedes unha entrada moi interesante sobre os libros dixitais. En concreto, é de especial interese para nós a audiolectura d´A Ilíada, da tradución de Segalá que estamos a ler os xoves na clase. Déixovos este enlace para que non haxa disculpas e a visitedes. Merece a pena, de verdade!

14/10/2010

MUSEO DE PÉRGAMO II

Outro dos tesouros expostos neste museo é A Porta do Mercado de Mileto, un dos exemplos máis coñecidos de fachadas arquitectónicas romanas, construída cara ao ano 120 da nosa era. Integrada na muralla da cidade por Justiniano no século VI, foi destruída antes do ano 1100 por un terremoto. A principios do século XX as escavacións dos alemáns Wiegand e Knackfuss sacaron á luz partes esenciais da porta, que foi reconstruída máis tarde no Museo de Pérgamo en dimensións e con pezas orixinais.

MUSEO DE PÉRGAMO I

Hai días visitei o Museo de Pérgamo en Berlín e quero compartir con vós o que vin ali dentro. Na sala central pódese ver a reconstrución do lado occidental do Altar de Pérgamo, magnífico monumento da arte helenística, erixido por Eumenes II no século II a.C. en lembranza das súas vitorias sobre os gálatas. Este altar é quizá o máis importante dos altares monumentais gregos. Aínda que sería mellor poder admiralo no seu emprazamento orixinal, na cidade de Pérgamo (actual Bergama, en Asia Menor), podemos disfrutar tamén admirándoo no museo berlinés xa que dispón de toda unha sala cunha panorámica impresionante.
Se queredes saber máis sobre este altar, premede AQUI e AQUI.
Aqui vos deixo unha selección de imaxes de historiaclasica.com
Frases venres 15 (2ºBAC)

Δεῖ καλὸς καὶ ἀγαθὸς εἶναι.

Ὁ κύριος κελεύει ταῦτα ποιεῖν.

Ἡμῖν οὐκ ἔξεστι ἐχθροὺς ἔχειν.

Ἀεὶ καλὸν ἐστὶ τοὺς ἀνθρώπους τὴν ἀλήθειαν λέγειν.

02/10/2010

PRÁCTICA DO ALFABETO II

Deletrea, pasa a maiúsculas e le as seguintes palabras:

οἰκία
ἡδονή
ξένος
πόλεμος
ῥόδον
σίδηρος
κόσμος

10 NOVAS FRASES

Aqui tedes 10 novas frases sinxelas para traducir na fin de semana e como práctica do dicionario, xa que moitas das palabras seguro que non as coñecedes. Para a próxima semana traduciremos frases con pronomes, despois de darlle un bo repaso en clase.

1- Τίκτει ὁ κόρος ὕβριν.
2- Ἄνθρωπός πολιτικὸν ζῷον.
3- Αἱ κεναὶ ἐλπίδες φθείρουσι τὴν τῶν ἀνθρώπων εὐδαιμονίαν.
4- Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστιν, πάντων δὲ βασιλεύς.
5- Μία χελιδὼν οὐ ποιεῖ ἔαρ.
6- Οἱ φρόνιμοι οὐκ ἀτιμάζουσι τοὺς θεούς.
7- Ἀναλεύθεροι εἰσιν οἱ φιλάργυροι.
8- Ἡ γῆ μήτηρ πάντων χρημάτων.
9- Δεινὸν πενία.
10-Οἱ θεοὶ πάντα ἀνθρώποις διδόασιν.

29/09/2010

Máis frases para 2º

Τὰ τῶν ἐλεφάντων ὦτα μακρά ἐστίν.

Αἱ γυναῖκες καλῶς τοὺς παῖδας πεπαιδεύκασι.

Οἱ Ἀθηναῖοι ἦλθον πρὸς πόλιν μεγάλην.

Οἱ στρατιῶται πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι κακῶς.

Τὸ ἄδικον ἔργον οὐ λανθάνομεν θεούς.

Ἡ ἀμβροσία ἀθανάτους τοὺς θεοὺς ποιεῖ.

Ὁ πόλεμος ἐκείνους πονηροὺς πεποίηκε.

Νομίζομεν τὴν Ἑλλάδα κοινὴν πατρίδα πάντων τῶν Ἑλλήνων.

28/09/2010

Práctica de alfabeto para 1º de Bacharelato

Deletrea, le, cambia a maiúsculas e transcribe as seguintes palabras:

εἰκάζη
ἔλεγε
βάλλει
μή
ἀλλά
ἥδε
εἶ
αἱ
θεαί
ἀδίκημα

27/09/2010

Frases de repaso para 2º :

Ἡ γλῶσσα ἀναρίθμων κακῶν ἐστιν αἰτία.

Ἐγὼ τοὺς προγόνους τοὺς ὑμετέρους καὶ τὰς ἀρετὰς τὰς ἐκείνων ἀνακαλῶ.

Ἡ ἐν φίλοις εὔνοια καιρῷ κρίνεται.

21/09/2010

BENVIDOS AO NOVO CURSO

Ola a todos os alumnos que escollestes a materia de Grego e Cultura Clásica. Desde esta páxina trataremos de achegarvos o mundo clásico en xeral, e o grego en particular e moi especialmente. Tamén trataremos de axudarvos coas dificultades que poidades ter nestas materias e colgaremos información e exercicios que poidan ser un complemento das clases. Así que prestade atención e VISITADE O BLOG DIARIAMENTE.

Ah! Lembrade que un blog se alimenta dos comentarios.

23/06/2010

Lecturas para o verán

O verán é unha época axeitada para moitas actividades. Unha delas é a lectura. Quen non ten disfrutado dun día de praia cun libro nas mans? Pois falando de libros, vouvos recomendar alguns para estes dous meses de vacacións. Son libros que penso que podedes e debedes ler para formarvos e entender a historia, a filosofía, a vida do home occidental, en definitiva. Son os seguintes:
-A Ilíada de HOMERO
-A Odisea de HOMERO
-Edipo Rei de SÓFOCLES
-Apoloxía de PLATÓN (Critón, Banquete, Protágoras....)
Poderíamos engadir algunha comedia, As Nubes ou Lisístrata de ARISTÓFANES
algo da historia de HERODOTO ou TUCÍDIDES, ou algún discurso de LISIAS ou DEMÓSTENES.
Aos catro primeiros, imprescindibles para adentrarse na Grecia antiga, eu engadiría un sen o cal dificilmente poderemos entender gran parte da arte e da literatura occidental desde o Renacemento ata os nosos días. Estoume a referir As Metamorfoses de OVIDIO, obra cumbre da literatura latina e imprescindible para situarse na mitoloxía clásica.

22/06/2010

AGASALLO POÉTICO

Fresco pompeiano

Despois de todo non foi un mal ano. Pasámolo ben e traballamos bastante, uns máis que outros, pero traballamos. Como fin de curso, esta profesora quere agasallarvos cunha selección de poemas líricos gregos. Está dividida por temas e pode ser un adianto ás lecturas do curso que vén.
QUE PASEDES UN BO VERÁN E VÉMONOS EN 2º....ou non?

Poemas de guerra
Que cada quen resista coas pernas abertas, ambos os pés espetados no chan, mordendo os beizos cos dentes; as coxas, as pernas, o peito e os ombreiros cubertos co ancho ventre do cóncavo escudo. E branda na súa destra a pica espantosa e axite o penacho terríble sobre a súa cabeza.
TIRTEO, elexía
Epitafios
Extranjero, anuncia a los Lacedemonios que aqui yacemos,
obedeciendo las órdenes que nos dieron.
SEMÓNIDES, Epitafio aos 3oo espartanos mortos nas Termópilas

Poemas varios
Excelsa es el agua; pero el oro, cual fuego ardiente,

se destaca en la noche por encima de la riqueza que al hombre enorgullece.
Si los juegos deportivos proclamar
deseas, corazón mío,
ni trates tú ya de contemplar
en pleno día astro luminoso, a través del éter yermo,
más cálido que el sol,
ni nosotros un certamen superior al de Olimpia cantaremos...
PÍNDARO, Olímpica I

Llegar a ser de verdad un hombre bueno,
equilibrado de manos, pies y espíritu,
forjado sin tara, es arduo empeño...
Sólo un dios puede tener tal privilegio.
Un hombre no puede evitar el ser malo,
si un desastre invencible lo derriba.
Con buena fortuna cualquier hombre es bueno,
y malo es cuando todo le va mal...
SIMÓNIDES, fragmento

A los dioses todo han atribuido Homero y Hesíodo
cuanto entre humanos es causa de escarnio y reproche:
robar, cometer adulterio y el mutuo engañarse.
Mas piensan los mortales que hubo un nacer de los dioses
y que tienen, como ellos, vestidos y voz y figura.
pero si manos tuvieran bueyes, caballos y leones,
para pintar con sus manos y crear, como hombres, sus obras,
también pintarían figuras de dioses y harían sus cuerpos
los caballos igual a los caballos y los bueyes a los bueyes,
tales cual cada animal su figura tuviera.
XENÓFANES, fragmento
Poemas de amor
Dicen unos que un ecuestre tropel, la infantería
otros, y ésos que una flota de barcos resulta

lo más bello en la oscura tierra, pero yo digo
que es lo que uno ama.
Y es muy fácil hacerlo comprensible a cualquiera.
Pues aquella que mucho en belleza aventajaba
a todos los humanos, Helena, a su esposo
un príncipe ilustre,
lo abandonó y marchóse navegando hacia Troya,
sin acordarse ni de su hija ni de sus padres
en absoluto, sino que la sedujo Cipris.

SAFO, poema (tradución de Alianza Editorial)
-----------------------------------------
Parece un deus ese home
que senta fronte a ti escoitándote moi preto
mentres falas docemente e ris cun xeito encantador.
Mais a min o corazón báteme no peito sen parar
e con só mirarte un intre enmudezo,
a lingua rómpeme,
un lene lume acéndeseme baixo a pel,
non vexo cos ollos, enxórdanme os oídos,
asolágame a suor, un tremor sacódeme enteira,
síntome máis pálida que a herba seca e paréceme que
vou morrer.
SAFO (s.VIIa.C.), poema parafraseado por Emma Luaces.

Oh filla de Zeus, imortal Afrodita,
tu que tanto engano teces, em teu trono
cintilante, não sujeites meu coração
a dor tão grande!

Vem, vem como quando um día ao longe
a voz me ouviste, as súplicas me escutaste,
e a casa de teu pai abandonando
até mim vieste,

em teu carro de oiro. Belas, velozes aves
do alto Céu à Terra escura te trouxeram
em numeroso e denso agitar de asas
através do ar.

Depressa aquí chegaram, e tu, divina,
um sorriso abrindo no rosto imortal,
preguntaste que sofrimento era o meu
para assim clamar,

e que queria meu louco coração ainda,
“Quem queres tu que persuada agora
ao teu amor? De quem te queixas, Safo?
Quem te atormenta?

Se ela te foge, seguir-te-á não tarda;
se o que lhe dás recusa, em breve será ela
a dar; se te não ama, sem que o deseje,
virá a amar-te.”

Oh vem, vem agora e liberta-me desta
angústia mortal! O que meu coração
tanto deseja, faz que aconteça. Vem,
ajuda-me a lutar!

SAFO, Himno a Afrodita, tradución ao portugués de Eugenio de Andrade

18/06/2010

Frases para o luns

1- Χρήματα πολλὰ ἦν τοῖς τοῦ Κροίσου θεράπουσιν.

2- Ἡ σωφροσύνη ἀρίστη πάντων τῶν ἀρετῶν ἐστί.

3- Λέγουσι οἱ πολλοὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ἐν τῷ πολέμῳ βελτίονας τῶν Ἀθηναίων εἶναι.

4- Ταῦτα δ᾿ ἔπραττε βουλόμενος παιδεύειν τοὺς πολίτας.

5- Οὐ χρὴ τὸν εὐδαίμονα ὄντα πλούσιον εἶναι.

6- Πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ ὄντα ἔργον θεῶν ἐστίν.

7- Αὐτὸς δὲ νομίζω τὸν τούτους τοὺς παῖδας παιδεύοντα ἄξιον ἐπαίνου εἶναι.

8- Οὗτος ὑμῶν σοφώτερός ἐστιν.

9- Οὐ νομίζετε σώφρονα τὸν τὰ ὅπλα λαμβάνοντα.

10- Πολλάκις δ᾿ ἐξ ὀλίγης ἁτυχίας μέγα γίγνεται ἄλγος.

VOCABULARIO:
ὁ Κροῖσος, -ου = Creso (rei de Lidia)
βελτίων, βέλτιον= comparativo de ἀγαθός = mellor
τὸ ἄλγος, ἄλγους= dor (é un tema en silbante, pero é neutro)

17/06/2010

ANÁLISE MORFOLÓXICA

Aqui tedes dez nomes e dez verbos para analizar morfoloxicamente.
τὰ πράγματα
τῶν ποιμένων
τοὺς ῥήτορας
τοῖς ῥισί
οἱ νεανίαι
τὸν φύλακα
τῷ Ἕλληνι
τοῦ ὄρνιθος
τῷ γυπί
τὴν μητήρα

ἐκινδυνεύθην
ἀκούσομεν
ἐθυόμην
πεπύρευκας
ἐπεπρωτεύμεθα
βαίνοντας
ἄρχεσθαι
βουλόμεθα
ἁπεῖναι
ἑγίγνοντο

15/06/2010

Apolo e Ártemis

Aqui tedes as miñas presentacións de Apolo e Ártemis para que repasedes esta parte do exame.
Esquema comparativo e superlativo


OS XOGOS OLÍMPICOS

Práctica do exame

-Οἱ Ἀθηναῖοι Ἀριστείδην ὠστράκιζον, ὃν δικαιότατον πάντων ἐνόμιζον.
-Ἦσαν αἱ πυραμίδες καλλίονες πολλῶν ἑλληνικῶν ἔργων.
-Ὁ ἄδικα πράττων καὶ ὑπὸ τῶν φίλων φοβεῖται.
-Λέγω αὐτὸν εἶναι τῆς ἀδικίας αἴτιον.
-Ταῦτα δ᾿ ἔπραττε βουλόμενος παιδεύειν τοὺς πολίτας.
-Ἀδύνατόν ἐστι τὸν πονηρὸν ὄντα φίλους ἔχειν.
-Οὐκ ἐστὶν οὐδείς, ὃς οὐ τοῦτον τὸν παῖδα φιλεῖ.
-Αὐτὸς δὲ νομίζω τὸν τούτους τοὺς παῖδας παιδεύοντα ἄξιον ἐπαίνου εἶναι.
-Ἀλκιβιάδης νέος ὤν ἔνδοξος ἦν.
-Οἱ Ἀθηναῖοι ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας μαχόμενοι τῆς Ἑλλάδος ἡγεμόνες γίγνονται.

NOTAS:αἱ πυραμίδες = pirámide
Ἀλκιβιάδης = Alcibíades (xeneral ateniense)

10/06/2010

CORRECCIÓN DAS FRASES do 5 de Xuño

1- Uns din que os xefes teñen agora o mando, outros din que o tedes vós.

2- Os mensaxeiros din que o xeneral os envía agora á Hélade.

3-Xenócrates dicía que a alma de cada un é un daimon (unha divindade)

4- É necesario que os fillos aprendan a xustiza.

5- É necesario que os homes gregos sexan valientes, e que os arcontes custodien as leis.

6-Non hai nada mellor que a amizade.

7-Ningún símbolo é mellor que o tempo.

CORRECCIÓN DAS FRASES do 28 de Maio

Pon en grego:

-É necesario que os fillos amen aos seus pais.
(sustantiva de infinitivo non concertada en función de Suxeito)
Χρὴ τοὺς παῖδας τὸν πατέρα στέργειν.
-Queremos que os fillos sexan bos.
(sustantiva de infinitivo non concertada en función de CD)
Βουλόμεθα τοὺς παῖδας ἀγαθοὺς εἶναι.
-O xeneral cría que os soldados eran valientes.
(sustantiva de infinitivo non concertada en función de CD)
Ὁ στρατηγὸς ἐνόμιζε τοὺς στρατιῶτας ἀνδρείους εἶναι.

09/06/2010

Corrección das frases do 3 de xuño

1-Οἱ παῖδες ἐνόμιζον θησαυρὸν ἐνταῦθα τὸν πατέρα λανθάνειν.
(sustantiva de infinitivo non concertado en función de CD)
Os fillos crían que o pai ocultaba alí un tesouro.
2-Τὰ ἱερὰ εἰς τὸ ἱερὸν ὑπὸ τῶν παρθένων εἰσάγεται.

(regra τὰ ζῷα τρέχει)
As estatuas son levadas ao templo polas rapazas.
3-Οὐδείς ἐστι σοφώτερος σοῦ.

(σοῦ é "segundo término" do comparativo)
Ninguén é máis sabio ca ti.
4-Αἱ τῆς Σπάρτης γυναῖκες ἐν τοῖς γυμνασίοις ἐμάνθανον εἶναι ἰσχυραί.

(sustantiva de infinitivo concertado en función de CD)
As mulleres de Esparta nos ximnasios aprendían a ser fortes.
5-Τί φίλτερον ἀνδρὶ τῆς πατρίδος;

Que hai máis querido para un home que a patria?
6-Ὁμήρου ποίημα πάντες ἀναγιγνώσκομεν, οὗ ἡ ἀρχή ἐστι· "Μῆνιν ἄειδε, θεά..."

(proposición subordinada de relativo) οὗ desempeña a función de C.N.
Todos lemos o poema de Homero, cuio principio é: "Canta, deusa, a cólera..."
7-Οὓς φίλους νομίζομεν, τούτοις πιστεύομεν.

(proposición subordinada de relativo) [Hai un dobre acusativo: οὕς CD e φίλους predicativo]
Confiamos en esos, aos que consideramos amigos.

05/06/2010

MÁIS FRASES DE REPASO

1- Οἱ μὲν λέγουσι τοὺς ἡγεμόνας νῦν ἔχειν τὴν ἀρχὴν, οἱ δὲ λέγουσιν ὑμᾶς αὐτὴν ἔχειν.
2- Οἱ ἄγγελοι λέγουσι τὸν στρατηγὸν νῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα αὐτοὺς πέμπειν.
3- Ξενοκράτης ἔλεγε τὴν ψυχὴν ἑκάστου εἶναι δαίμονα.
4- Χρὴ τοὺς παῖδας μανθάνειν τὴν δίκην.
5- Δεῖ τοὺς Ἕλληνας ἄνδρας μὲν ἀνδρείους εἶναι, τοὺς ἄρχοντας δὲ φυλάττειν τοὺς νόμους.
6- Οὐκ ἔστι οὐδὲν ἄμεινον φιλίας.
7- Σύμβουλος οὐδείς ἐστι βελτίων χρόνου.
Sabendo que
ἄμείνων, ἄμεινον / βελτίων, βέλτιον / κρείττων, κρεῖττον son comparativos de ἁγαθός, e significan "mellor", e que κακίων, κάκιον é un comparativo de κακός, e significa "peor"
podedes facer tamén as frases da páxina 196: 5a, 5b, 5c, 5e, 5f, 5h, 5i, 5k.

03/06/2010

Exercicios de repaso

Analiza morfoloxicamente estes sustantivos:
τῷ λιμένι
οἱ ἄρχοντες
τὰ ῥόδα
ταῖς ὀψί
τὴν πατρίδα
Analiza morfoloxicamente estas formas verbais:
ἔπλευσαν
βούλεσθαι
ἐγίγνοντο
ἔκρουε
βεβασίλευται
Analiza sintacticamente e logo traduce estas frases:
1-Οἱ παῖδες ἐνόμιζον θησαυρὸν ἐνταῦθα τὸν πατέρα λανθάνειν.
2-Τὰ ἱερὰ εἰς τὸ ἱερὸν ὑπὸ τῶν παρθένων εἰσάγεται.
3-Οὐδείς ἐστι σοφώτερος σοῦ.
4-Αἱ τῆς Σπάρτης γυναῖκες ἐν τοῖς γυμνασίοις ἐμάνθανον εἶναι ἰσχυραί.
5-Τί φίλτερον ἀνδρὶ τῆς πατρίδος;
6-Ὁμήρου ποίημα πάντες ἀναγιγνώσκομεν, οὗ ἡ ἀρχή ἐστι· "Μῆνιν ἄειδε, θεά..."
7-Οὓς φίλους νομίζομεν, τούτοις πιστεύομεν.
Lembrade que de Cultura entra de novo "A Guerra de Troia" e "Os Xogos Olímpicos".

31/05/2010

OS XOGOS OLÍMPICOS

Á espera de que estea terminado o Power Point dos Xogos Olímpicos, déixovos esta presentación que desenvolve o tema con bastante amplitude. Botádelle unha ollada porque merece a pena.

SELECCIÓN DE POESÍA LÍRICA GREGA

Despois de todo non foi un mal ano. Pasámolo ben e traballamos bastante, uns máis que outros, pero traballamos. Como fin de curso, esta profesora quere agasallarvos cunha selección de poemas líricos gregos. Está dividida por temas e pode ser un adianto ás lecturas do curso que vén.
QUE PASEDES UN BO VERÁN E VÉMONOS EN 2º....ou non?

POEMAS DE GUERRA:
Que cada quen resista coas pernas abertas, ambos os pés espetados no chan, mordendo os beizos cos dentes; as coxas, as pernas, o peito e os ombreiros cubertos co ancho ventre do cóncavo escudo. E branda na súa destra a pica espantosa e axite o penacho terríble sobre a súa cabeza.

TIRTEO, elexía
EPITAFIOS
Extranjero, anuncia a los Lacedemonios que aqui yacemos,
obedeciendo las órdenes que nos dieron.
SEMÓNIDES, Epitafio aos 3oo espartanos mortos nas Termópilas

POEMAS VARIOS
Excelsa es el agua; pero el oro, cual fuego ardiente,

se destaca en la noche por encima de la riqueza que al hombre enorgullece.
Si los juegos deportivos proclamar
deseas, corazón mío,
ni trates tú ya de contemplar
en pleno día astro luminoso, a través del éter yermo,
más cálido que el sol,
ni nosotros un certamen superior al de Olimpia cantaremos...

PÍNDARO, Olímpica I

Llegar a ser de verdad un hombre bueno,
equilibrado de manos, pies y espíritu,
forjado sin tara, es arduo empeño...
Sólo un dios puede tener tal privilegio.
Un hombre no puede evitar el ser malo,
si un desastre invencible lo derriba.
Con buena fortuna cualquier hombre es bueno,
y malo es cuando todo le va mal...
SIMÓNIDES, fragmento

A los dioses todo han atribuido Homero y Hesíodo
cuanto entre humanos es causa de escarnio y reproche:
robar, cometer adulterio y el mutuo engañarse.
Mas piensan los mortales que hubo un nacer de los dioses
y que tienen, como ellos, vestidos y voz y figura.
pero si manos tuvieran bueyes, caballos y leones,
para pintar con sus manos y crear, como hombres, sus obras,
también pintarían figuras de dioses y harían sus cuerpos
los caballos igual a los caballos y los bueyes a los bueyes,
tales cual cada animal su figura tuviera.

XENÓFANES, fragmento
POEMAS DE AMOR
Dicen unos que un ecuestre tropel, la infantería
otros, y ésos que una flota de barcos resulta

lo más bello en la oscura tierra, pero yo digo
que es lo que uno ama.
Y es muy fácil hacerlo comprensible a cualquiera.
Pues aquella que mucho en belleza aventajaba
a todos los humanos, Helena, a su esposo
un príncipe ilustre,
lo abandonó y marchóse navegando hacia Troya,
sin acordarse ni de su hija ni de sus padres
en absoluto, sino que la sedujo Cipris.
SAFO, poema (tradución da editorial......)
-----------------------------------------
Parece un deus ese home
que senta fronte a ti escoitándote moi preto
mentres falas docemente e ris cun xeito encantador.
Mais a min o corazón báteme no peito sen parar
e con só mirarte un intre enmudezo,
a lingua rómpeme,
un lene lume acéndeseme baixo a pel,
non vexo cos ollos, enxórdanme os oídos,
asolágame a suor, un tremor sacódeme enteira,
síntome máis pálida que a herba seca e paréceme que
vou morrer.
SAFO (s.VIIa.C.), poema parafraseado por Emma Luaces.

Oh filla de Zeus, imortal Afrodita,
tu que tanto engano teces, em teu trono
cintilante, não sujeites meu coração
a dor tão grande!

Vem, vem como quando um día ao longe
a voz me ouviste, as súplicas me escutaste,
e a casa de teu pai abandonando
até mim vieste,

em teu carro de oiro. Belas, velozes aves
do alto Céu à Terra escura te trouxeram
em numeroso e denso agitar de asas
através do ar.

Depressa aquí chegaram, e tu, divina,
um sorriso abrindo no rosto imortal,
preguntaste que sofrimento era o meu
para assim clamar,

e que queria meu louco coração ainda,
“Quem queres tu que persuada agora
ao teu amor? De quem te queixas, Safo?
Quem te atormenta?

Se ela te foge, seguir-te-á não tarda;
se o que lhe dás recusa, em breve será ela
a dar; se te não ama, sem que o deseje,
virá a amar-te.”

Oh vem, vem agora e liberta-me desta
angústia mortal! O que meu coração
tanto deseja, faz que aconteça. Vem,
ajuda-me a lutar!

SAFO, Himno a Afrodita, tradución ao portugués de Eugenio de Andrade

Práctica 1

1- Χρὴ τὸν στρατιώτην τὸν ἄρχοντα καὶ τοὺς πολεμίους φοβεῖσθαι.
2- Νομίζω ὑμῖν εἶναι ἀεὶ φίλος καὶ σύμμαχος.
3- Ὅστις ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποθνῄσκει, οὗτος ἄξιος ἐπαίνου.
4- Πάντες οἱ μαθηταὶ βούλονται ὑπὸ ἀγαθοῦ διδασκάλου παιδεύεσθαι.
5- Ἄνθρωποί τινες νομίζουσι ζημίαν εἶναι τὸν βίον.
6- Νομίζομεν πάντα, ἃ λέγεις, ἀληθῆ εἶναι.
7-Ὁ στρατηγὸς ἐνομίζετο σώφρων ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν.

28/05/2010

Tradución inversa de frases

Pon en grego:

-É necesario que os fillos amen aos seus pais.
(sustantiva de infinitivo non concertada en función de Suxeito)
-Queremos que os fillos sexan bos.
(sustantiva de infinitivo non concertada en función de CD)
-O xeneral cría que os soldados eran valientes.
(sustantiva de infinitivo non concertada en función de CD)

26/05/2010

Repaso

1-Analiza morfoloxicamente as seguintes palabras:
τῶν ποιμένων
τοῖς παισί
τὸν σάρκα
τῷ πατρί
τὰ χωρία

2-Analiza morfoloxicamente οs seguintes verbos:
θύεται
ἑκελεύοντο
ἀπεῖναι
βουλόμεθα
ἔδυσαν

3-Analiza sintacticamente e traduce as seguintes frases:
-Οἱ παλαιοὶ σοφοὶ ἔλεγον τοὺς θεοὺς ἀθανάτους εἶναι.
-Ἀναγκαῖον ἐστὶ τοὺς ποιητὰς φεύγειν τοὺς κόλακας.
-Πολλοὶ γὰρ οἱ ἄνθρωποι, οἳ ἐν ταῖς Ἀθήναις πολῖται ἦσαν, ὑπὸ τῶν τυράννων ἐφυγαδεύθησαν.
-Ἃ λέγει ὁ νόμος, ταῦτα ἀκούομεν.

Control Guerra de Troia


As preguntas que nos faltan por contestar do control da Guerra de Troia son estas:
1-En que se diferencia Homero de Hesíodo?

2-Que fixo Schliemann pola cultura grega?

3-Explica quen son:

Aquiles

Telémaco

Patroclo

Héctor

Briseida

Eneas

Penélope

19/05/2010

HERMES

Na Unidade V tratamos do deus Hermes. Espero que esta presentación vos sirva de repaso.

18/05/2010

AFRODITA

Como repaso da deusa Afrodita (cultura Unidade IV) déixovos esta presentación, que xa tivestes a oportunidade de ver con motivo da SEMANA CULTURAL de GRECIA.

16/05/2010

FRASES DO SÁBADO E DOMINGO

Escudo micénico


1.- Analiza e traduce:
Ἀεὶ καλόν ἐστι τοὺς ἀνθρώπους τὴν ἀλήθειαν λέγειν.
2.-Cambia de voz:
Ὁ στρατηγὸς ὑπὸ τῶν ἀρίστων στρατιωτῶν ἐφονεύθη.

14/05/2010

FRASE DE HOXE

Armadura de bronce micénica (s.XV a.C.)

Analiza sintacticamente e traduce:
- Οἱ Ἕλληνες ἐνόμιζον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν νόμον.
Lembrade que tedes que mandala a través de e-mail.

11/05/2010

FERTE TA PISO (DEVÓLVANOS XA)

Con esta entrada pretendo aportar o meu gran de area á reclamación que o goberno grego leva facendo nos últimos tempos a favor da devolución dos "Mármores de Elgin". Entendo que é de xustiza que Grecia recupere todas esas esculturas que lle foron sustraídas nunha coiuntura histórica pouco favorable, da que se aproveitou Lord Elgin.

06/05/2010

PASA A ACTIVA/PASIVA

1-g) Τοὺς ἀγαθοὺς πολίτας φυγαδεύουσι οἱ τύραννοι, οὓς ἡ πόλις οὐ φιλεῖ.
1-ι) Οἱ ἄνθρωποι νομίζουσι τὴν γῆν μητέρα πάντων.

3-b) Οἱ τοῦ πολίτου λόγοι ἀκουθήσονται ὑπὸ τοῦ ξένου.
3-c) Οἱ θεοὶ ἐτρέφοντο τῇ ἀμβροσίᾳ.

MODELO DE CONTROL 3ª avaliación

1)Pon en xenitivo singular os seguintes nominativos:
ποιμήν, γαστήρ, παῖς, γύψ, θάλαττα, ῥίς, ῥήτωρ, βίος
2) Pon en nominativo singular os seguintes xenitivos:
ποδός, σώματος, πατρίδος, ἡγεμόνος, κεφαλῆς, σαρκός, γυναικός, ἀνδρός, ἀνέμου
3)Analiza morfolóxicamente as seguintes palabras:
τῇ ῾Ελλάδι
τὸν πατέρα
τῶν χελιδόνων
τὴν ὁδόν
τοὺς φύλακας
τὰ χρήματα
4) Analiza morfolóxicamente as seguintes formas verbais:
πέμπεται, ἐνομίζοντο, βεβασιλεύκαμεν, βιοτεύειν, ἐκινδυνευσάμην
5) Analiza sintácticamente e traduce as seguintes frases:
•Κακόν ἐστι τῶν φίλων οὐκ ἀκούειν
. Βούλομαι αὐτοῖς σύμμαχος εἶναι καὶ πέμπω αὐτοῖς χρήματα.
.Δεῖ εἰς Τροίαν πλεῖν.
.Λέγουσιν ὅτι τὴν ῾Ελλάδα παιδεύει οὗτος ὁ ποιητής.
.Τοῖς θεοῖς ὑπὸ τῶν νικητῶν πολλὰ ἱερὰ ἱδρυθήσεται.
.Οἱ στρατιῶται ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ στρατηγοῦ θεραπεύονται, ὃς ἀεὶ αὐτῶν ἀκούει.
.᾿Εν τῇ οἰκίᾳ, ἣ παρὰ τὸν ποταμὸν ἦν, καλὸς ἵππος ἦν, ὃν Τεύκρῳ Φοῖβος ᾿Απόλλων ἐδεδώκει (pluscuamperfecto= dera/había dado)
.῾Ημῖν προσήκει τοὺς κόλακας φεύγειν.
Penso que todo o vocabulario das frases ven no apéndice do libro de texto.
6)) Helenismos de: γυνή, αἷμα, χείρ, ἀγών
7) A épica, Homero e A Ilíada.
Podedes ver a declinación dos adxectivos μέλας, μέλαινα, μέλαν e εὐδαίμων,εὔδαιμον no libro de texto na páxina 360.

03/05/2010

Frases voz medio-pasiva/relativo/infinitivo

Esta semana comezamos cun breve repaso de todo o visto e como preparación para o exame de tradución do día 10 de maio.

1-᾿Αλλ᾿ οὐκ αἰτίους τούτων τῶν πραγμάτων ἡγέομαι τοὺς ῥήτορας ἔγωγε.

2-Οἱ ἀγαθοὶ πολῖται ὑπὸ τῶν τυράννων φυγαδεύονται, οὓς ἡ πόλις οὐ φιλεῖ.

3-Ὁ στρατηγὸς ἐνομίζετο ἀνδρεῖος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν.

4-Πολλάκις ἀνθρώποις ἡ τῶν ἰδίων χρημάτων ἐπιθυμία κακῶν αἰτία γίγνεται.

5- Ἐβούλευον τὴν πατρίδα ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ σῴζειν.

6- Προσῆκει τοῖς πατράσι τοὺς παῖδας εὖ παιδεύειν.

24/04/2010

SEMANA DE GRECIA NO INSTITUTO

O luns comeza xa A SEMANA CULTURAL, dedicada este curso a GRECIA. Como componentes do Departamento de Grego debemos contaxiar aos demais o noso entusiasmo, e aportar todo o esforzo do que sexamos capaces. ¡Ánimo que seguro que todo sae estupendamente e ademais disfrutaremos co traballo realizado! Aqui tedes estes vídeos para ir facendo boca.


04/04/2010

Xogo sobre a Odisea

Ulises, A. CARPO
Se queredes repasar a viaxe de Odiseo, podédelo facer xogando AQUI . Supoño que a estas alturas xa seredes verdadeiros expertos nesta obra de Homero.
Que tal vai a lectura dos textos que vos mandei? Lembrade que para que as cousas saian ben hai que esforzarse e traballar. Así que ¡ánimo e a practicar!

22/03/2010

HISTORIA DO PARTENÓN

Vídeo moi interesante. Botádelle unha ollada e comprobaredes as barbaridades que o ser humano é capaz de facer. Alguén se anima a traducir ou a buscar a tradución do poema de Lord Byron que se recita na última parte?


20/03/2010

PRÁCTICA DE EXAME DE 2ª AVALIACIÓN

Aqui vos deixo algúns exercicios para que practiquedes para o exame do luns.

1ª) Analiza morfolóxicamene as seguintes palabras:

τὰ δῶρα
οἱ τέττιγες
τῇ Ἑλλάδι
τὰς γυναῖκας
τὰ ὦτα
τοῖς αἵμασι
τῷ ποιητῇ
τὰ ὅπλα

2ª) Pon en nominativo plural os seguintes grupos de palabras:

ἐκεῖνος ὁ παῖς μου
καλὴ ἡ αἴξ
τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἀγαθόν
ὅδε ὁ Ἄραψ

3ª) Pon en grego os seguintes sintagmas preposicionais:

Estou sobre o cabalo
Vou xunto á vosa casa
Falo acerca de eses feitos

4ª)Traduce estes sintagmas (exercicio xa feito):

αὐτὸς δὲ νομίζω
αὐτοὺς ἔχω
τὸ στόμα αὐτοῦ
τὸ αὐτὸ σῶμα
αὐτοὺς γιγνώσκετε
τὰ αὐτὰ ἐλέγομεν
ἡ πατρὶς αὐτῇ
αὐτοὶ λέγουσιν


5ª) Analiza sintacticamente e traduce as seguintes frases:
(análise morfolóxica e tradución debaixo dos verbos)

• Παρὰ τοῖς Ἀθηναῖοις ἦσαν σοφοὶ ποιηταί.

. Αὐτῇ πολλοὶ παῖδες εἰσίν.

• Οἱ Ἕλληνες ἐνόμιζον ἀναγκαῖον τὸν νόμον.

• Τὴν μὲν ἀλήθειαν σοι λέγομεν, σὺ δὲ αὐτὴν οὐκ ἀκούεις.

• Οἵδε οἱ φιλόσοφοι ἐμάνθανον αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν.

• Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἐμέ τε καί σε νομίζει ἀγαθοὺς φίλους.

• Ἐν τῷ οἶκῳ οὐ μόνον ἦσαν ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες. Σὺν δὲ αὐτοῖς παῖς ἦν, ὃν πάντες ἔστεργον.

• Ἐγὼ δὲ ταῦτα, ἃ προσῆκει τὸν ἀγαθὸν πολίτην, ποιήσω.

• Προσῆκει τοὺς λόγους αὐτῶν οὐκ ἀκούειν, οὐδὲ ἐπὶ τὴν ὑμετέραν οἰκίαν βαίνειν.

• Οἱ δικασταὶ τὸν Σωκράτην ἄγειν εἰς τὴν ἀγορᾶν ἐκέλεύσαν.

• Ἐνόμιζον ἡμᾶς συμμάχους μὲν τοῖς Ἕλλησιν, ἐχθροὺς δὲ τοῖς βαρβάροις.


6ª) Helenismos de: ἵππος, καλός, γυνή, αὐτός, φίλος, παῖς

7ª) A Idade Escura: época que abarca e características.

8ª) A Ilíada.

9ª) Homero e Hesíodo.

18/03/2010

MICENAS E O AGAMENÓN DE ESQUILO

Podería ser útil que botedes unha ollada a este vídeo sobre "O Tesouro de Atreo", como repaso do que falamos hoxe en clase sobre as tumbas atopadas en Micenas.
De paso preséntovos a persoa que sacou á superficie na segunda metade do século XIX os palacios, as tumbas e as máscaras de ouro dos reis micénicos, entre outras moitas cousas: Heinrich Schliemann.
Schliemann xa escavara en Troia e sacara á superficie nada menos que nove cidades superpostas, cando pensou que se Troia existira por qué non Micenas, "a rica en ouro"-segundo Homero-. E fiel ás aladas palabras de Homero e as descricións de Pausanias, atopou varias tumbas, unhas en forma de círculo dentro das murallas, e outras cun corredor e un tholos -ou estancia circular cuberta por unha falsa cúpula- fóra das murallas. Son estas últimas ás que chamamos Tesouros.
A saga dos Atridas corrobora no plano mitolóxico a relación de Micenas coa morte, a través dos asasinatos encadeados desde Tántalo ata Orestes. Non atoparedes momento máis oportuno que este para ler a traxedia "Agamenón" de Esquilo, nin pracer maior que reler algúns párrafos desta obra sentados no alto da acrópole de Micenas, como se fosedes o gardián que, seguindo as ordes de Clitemnestra, espera o regreso de Agamenón e o seu exército da Guerra de Troia.(Micenas)

12/03/2010

Himno a Zeus

Aqui tedes o Himno a Zeus de Arquíloco con música grega antiga de fondo. Podedes seguilo, non é tan difícil! Ollo, está recitado en grego moderno e empeza no minuto 56!


Ὦ Ζεῦ, πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτος,
σὺ δ᾿ ἔργ᾿ ἐπ᾿ ἀνθρώπων ὁρᾷς
λεωργὰ καὶ θεμιστά, σοὶ δὲ θηρίων
ὕβρις τε καὶ δίκη μέλει.

14/02/2010

TRADUCIÓN INVERSA

Déixovos a corrección dunhas frases que había que poñer en grego como práctica de pronomes e dobre acusativo.

A guerra fai mala a vida dos cidadáns.
῾Ο πόλεμος τὸν τῶν πολιτῶν βίον κακὸν ποιεῖ.
Vós non queredes a guerra, senón a paz.
Τὸν πόλεμον οὐ θέλετε, ἀλλὰ τὴν εἰρήνην.
Levo os teus cabalos ata a ágora
Φέρω τοὺς ἵππους σου πρὸς τὴν ἀγοράν.
A paz fai fermosa esta rexión.
῾Η εἰρήνη καλὴν τήνδε τὴν χόραν ποιεῖ.

10/02/2010

ORFEO E EURÍDICE

O mito de ORFEO e EURÍDICE é un mito de AMOR, e un dos mitos gregos que máis ten influido na arte e na literatura occidental. Como forma parte da Unidade III e, polo tanto, entra no exame, déixovos con este enlace a unha páxina. Espero que vos sirva como repaso ao visto en clase.08/02/2010

CONTROL 2ª

Práctica para o exame deste venres. Espero que vos axude.

1ª) Pon en nominativo plural os seguintes grupos de palabras:

ταύτην τὴν ἀρετήν μου
ἥδε ἡ ὁδός
ἐκεῖνο τὸ ἔργον
τοὺς ἀγαθοὺς στρατιῶτας

2ª) Analiza morfolóxicamente as seguintes formas verbais:

παύσει
ἔδυσαν
πεπιστεύκασι
κελεύειν
ἐβιότευες
εἶναι

3ª) Analiza sintácticamente e traduce as seguintes frases:

1. Δεῖ εἰς Τροίαν πλεῖν

2.᾿Αχιλλεὺς τὸν ῞Εκτορα ἐφόνευσε καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐσκύλευσεν.

3.᾿Εννέα τῷ στρατηγῷ ἵπποι εἰσίν.

4. Οἵδε οἱ φιλόσοφοι μανθάνουσιν αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν.

5. Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἐμέ τε καί σε νομίζει ἀγαθοὺς φίλους.

6. ᾿Εθέλομεν φέρειν τοὺς ἵππους ἐκ τῆς θαλάττης πρὸς τὴν οἰκίαν.

7. ῾Ο Πρωταγόρας ποιήσει σε σοφόν.

8. ᾿Εκεῖνοι τὸν ἥλιον ἔλεγον ὀφθαλμὸν τοῦ οὐρανοῦ.

9. Αὐτῷ καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ ἵπποι εἰσίν.

10. Δύο φίλοι τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐβάδιζον.


4ª) Pon en grego

Levo os teus cabalos ata a ágora

A paz fai fermosa esta rexión.

5ª) Traduce estes sintagmas:

αὐτὸς δὲ νομίζω.
αὐτοὺς ἔχω
τὸ δῶρον αὐτοῦ
τὸ αὐτὸ δῶρον
ὁ παῖς αὐτῆς
τὸ στόμα αὐτοῦ
αὐτοὺς γιγνώσκετε
τὰ αὐτὰ ἐλέγομεν
ἡ πατρὶς αὐτῇ
αὐτοὶ λέγουσιν

6ª) Pon en grego os seguintes sintagmas preposicionais:

Estou sobre o cabalo
Vou debaixo do río
Vou cara a ágora
Falo acerca de eses feitos

7ª) Responde ás seguintes cuestións

• A civilización minoica: época que abarca, as cidades, a sociedade, a arte, a escritura, a relixión.
• A civilización micénica: época que abarca, as cidades, a sociedade, a arte, a escritura, a relixión.
• ¿Quen excavou Micenas?
• Agamenón e Clitemnestra foron asesinados ¿por quen e por que?
• ¿Quen son as Moiras?
• ¿Como morreu Orfeo?
• Sitúa neste mapa: Cnoso, Micenas, Peloponeso, illa de Tera.
• ¿En que consistiu o suplicio de Tántalo?
• Nome latino de Hades, Perséfone, Eros, Poseidón e as Moiras.
• Mito de Orfeo e Eurídice.

04/02/2010

VESTIARIO GREGO


Aqui tedes varios enlaces onde podedes ver diferentes formas de vestidos gregos antigos para elixir o que máis vos guste. A tela póñoa eu, mais a imaxinación, a graza e os accesorios tédelos que poñer vós. Premede AQUI e AQUI e AQUI.

Ánimo! Podedes estar tan guapas como as da imaxe ou máis aínda.

01/02/2010

FRASES demostrativos e αὐτός

Τοὺς μὲν ἄλλους πονηροὺς λέγεις, σὺ δ᾿ αὐτός ἄξιος εἶ τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος.

Ἐγὼ μὲν οὐ μόνον ἀεὶ τὰ αὐτὰ λέγω, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν· σὺ δ᾿ ἴσως περὶ τῶν αὐτῶν οὐδέποτε τὰ αὐτὰ λέγεις.

Λέγω περὶ τούτου τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπαινῶ αὐτόν.

Ἡ αὐτὴ γνώμη περὶ τῶν αὐτῶν πραγμάτων οὐκ ἦν ἀεὶ τοῖς Ἀθηναῖοις.

Ἀλλ᾿ οὐκ αἰτίους τούτων τῶν πραγμάτων νομίζω τοὺς θεοὺς.

Αὐτὸς δὲ νομίζω τόνδε τὸν διδάσκαλον ἄξιον ἐπαίνου.


VOCABULARIO
τὸ ὄνομα, ὀνόματος = nome
οὐδέποτε = xamais
ἐπαινῶ = gabar
τὸ πρᾶγμα, πράγματος = asunto

23/01/2010

VÍDEO DA ODISEA

Aqui vos deixo un resumo da obra contado en vídeo. Ademais poderedes ir seguindo a viaxe de Odiseo nun mapa. Espero que vos sexa útil.


ODISEA (canto XII)

Odiseo e as sereas. Detalle dunha vasilla. Museo Británico
Odiseo regresa a Eea e queima o cadáver de Elpénor. Circe explícalle entón os perigos que deberá enfrontar no que resta de viaxe:
  1. Primeiro pasarán xunto ás sereas, mulleres con corpo de paxaro que posúen un canto irresistible ao que ningún home pode escapar. Pero este canto arrastra as embarcacións á costa e escáchaas. Para evitar as sereas, Circe aconsella que tape as orellas dos seus compañeiros con cera, e el se faga amarrar ao mastro para poder escoitalas sen ser arrastrado. Seguindo estes consellos, saen ilesos.
  2. A continuación chegarán a un estreito que ten un monstro a cada lado. Odiseo deberá elixir entre Escila que posúe seis cabezas de can, e Caribdis que é un remuíño que traga todo o que se pon o seu alcance. O heroe decide pasar preto de Escila, que devora a seis dos seus homes.
  3. O seguinte lugar será a illa Trinacia, onde están as vacas de Helios, que non deben tocar baixo ningún concepto. Pero os alimentos escasean e os homes de Odiseo deciden sacrificar as vacas para non morrer de fame. Helios pide vinganza aos deuses e por iso, cando de novo parten, unha tormenta achega a nave a Caribdis que absorbe o barco. Tan só se salva Odiseo quen, agarrado a un madeiro, chega á illa Ogigia, onde habita a ninfa Calipso.

Ata aqui o resumo dos cantos que hai que ler para o exame. SERÍA MOI POSITIVO QUE LÉRADES O RESTO DA OBRA.

17/01/2010

SOBRE A ODISEA

A Odisea consta de 24 cantos que podemos agrupar en 3 partes:
  1. A Telemaquia (cantos I a IV) onde se narra o regreso dos aqueos da guerra de Troia, a tardanza de Odiseo, a difícil situación creada en Ítaca e as viaxes de Telémaco en busca de noticias do seu pai.

  2. Os relatos na corte de Alcínoo (cantos V a XIII) por parte de Odiseo das súas aventuras desde a caída de Troia: cíclopes, sereas, baixada ao Hades, Escila e Caribdis, os lotófagos, os lestrigóns, as vacas do Sol, Circe... Os deuses deciden acabar coas súas penalidades e permitirlle regresar a Ítaca.

  3. A matanza dos pretendentes (cantos XIII a XXIV). Odiseo regresa a Ítaca disfrazado de mendigo, e tamén volve Telémaco. É recoñecido polos amigos leais, mentres os pretendentes se amosan insolentes. Finalmente Odiseo, como mendigo aínda, vence na proba do arco e mata a todos os pretendentes e criados desleais. Despois é recoñecido por Penélope. No último canto descríbese a chegada dos pretendentes ao Hades, a visita de Odiseo a seu pai, Laertes, e a pacificación da illa con Ulises de novo ao mando.