21/12/2010

FELICES FESTAS

O Departamento de Grego quere desexar a todos os alumnos de Grego e Cultura Clásica

καλά Χριστουγέννα και καλή χρονιά
E para celebralo traevos a este personaxe que para moitos de nós significou un dos primeiros accesos ao mundo do cómic.
Vémonos en xaneiro coas forzas renovadas.

10/12/2010

HEROES DO BANDO TROIANO


PRÍAMO (Πρίαμος), rei de Troia, casado con Hécabe (Hécuba)

Dardanida (Δαρδανίδης), soberano (ἄναξ)

HÉCTOR (Ἕκτωρ), xefe dos troianos, fillo de Príamo

Priamida (Πριαμίδης), o de tremolante casco (κορυθαίολος)

ALEXANDRE, PARIS (Ἀλέξανδρος, Πάρις), fillo de Príamo e raptor de Helena

Deiforme (θεοειδής), divino (δῖος)

ENEAS (Αἰνείας), fillo de Afrodita e Anquises, fundador de Roma

Condutor de troianos (Τρώων ἀγός), bo fillo de Anquises (ἐΰς πάϊς Ἀγχίσαο)

PÁNDARO (Πάνδαρος), famoso arqueiro

Fillo ilustre de Licaón (ἄγλαος υἱός Λυκάονος)

GLAUCO (Γλαῦκος), fillo de Hipóloco

Ilustre fillo de Hipóloco (φαίδιμοσ υἱός Ἱππολόχοιο), intachable (ἀμύμων)

POLIDAMANTE (Πολυδάμας), fillo de Pantoo

Intachable (ἀμύμων)

DEUSES BANDO TROIANO

AFRODITA ( Ἀφροδίτη): deusa do amor e da beleza

A de fermosa coroa , Citerea

APOLO (Ἄπολλων): deus do oráculo, da poesía.

O do arco de prata , o que fire de lonxe

ARES (Ἄρης): deus da guerra

O que gusta das batallas

PRÁCTICA PARA 2º DE BAC

Analiza sintacticamente e traduce as seguintes frases:

Τὰς τῶν φίλων συμφορὰς ἰδίας νομίζωμεν.

Ἀναγκαῖον ἐστὶ τοὺς ποιητὰς φεύγειν τοὺς κόλακας.

Οὐδεὶς γὰρ τῶν ἀνθρώπων νομίζει σοφὸν τὸν θεῶν ἀμελοῦντα.

Οὔ μοι μέλει ταῦτα ἃ λέγεις, ἀλλὰ ἃ πράσσεις.

Αἱ τῶν Σπαρτιάτων μητέρες ἐβούλοντο τοὺς παῖδας ἐκ τοῦ πολέμου νικήτας ἢ νεκροὺς βαίνειν.

Τὴν τῶν προγόνων ἀρετὴν ζηλοῦντες τοὺς πολεμίους ἀπὸ τῶν τῆς χώρας ὅρων ἀμύνουσιν.

Οἱ δὲ ἡδέως ἐπείθοντο· ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ· καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα παρῆσαν εἰς Σάρδεις.

Analiza morfoloxicamente todas as formas verbais que aparecen nestas frases.

Menciona e explica os helenismos que coñezas de: πολεμίος e νεκρός.

Características principais do heroe homérico.

PRÁCTICA PARA 1º de BAC

1- Deletrea e clasifica as letras da seguinte palabra: ζωγραφίαι
2- Pon en xenitivο singular e dativo plural:
ἡ ἡσυχία
ὁ βίος
3- Cambia de número os seguintes sintagmas:
ὅδε ὁ ἄνθρωπος
τοῦτο τὸ ῥόδον
ἥδε ἡ ὁδός
ἐκεῖνος ὁ νεανίας
4- Analiza morfoloxicamente (caso, xénero, número e enunciado):
τῇ μοίρᾳ
τὸν ποιητήν
ταῖς ἀμπέλοις
τοὺς κινδύνους
5- Analiza sintacticamente e traduce:
Ὁ χρόνος ἀθάνατος ἐστίν.
Τοὺς τοῦ πολέμου κινδύνους φεύγετε.
Γιγνώσκομεν τὰ ἔργα τῶν κυρίων.
Οἱ Πέρσαι θύουσιν ἵππους τῷ ἡλίῳ.
Ἐν ταῖς Ἀθήναις στρατιῶται, ποιηταί καὶ δικασταί εἰσιν.
Ὦ ξένε, σοφὸς εἶ.
Λῦπαι ἀνθρώποις φέρουσι νόσους.
6- Pon en grego (analizando primeiro as frases en galego):
A paz é fermosa.
Escoitades as palabras dos sabios.

01/12/2010

PALABRAS PARA XOVES 2

προσέφερον
ἐπισκώπτων
συνόντας
ὦσι
γιγνομένην
γενομένης
κινδυνεύσας
λαβεῖν
ἔτυχον
δύνηται

TRIBUTO DUN ROMANO Á LINGUA GREGA

“Siempre agradeceré a Scauro que me hiciera estudiar el griego a temprana edad. Aun era un niño cuando por primera vez probé a escribir con el estilo y los caracteres de ese alfabeto desconocido; empezaba mi gran extrañamiento, mis grandes viajes y el sentimiento de una elección tan deliberada y tan involuntaria como el amor. Amé esa lengua por su flexibilidad de cuerpo bien adiestrado, su riqueza de vocabulario donde a cada palabra se siente el contacto directo y variado de las realidades, y porque casi todo lo que los hombres han dicho de mejor lo han dicho en griego. Bien sé que hay otros idiomas, están petrificados, o aún les falta nacer. Los sacerdotes egipcios me mostraron sus antiguos símbolos, signos más que palabras, antiquísimos esfuerzos por clasificar el mundo y las cosas, habla sepulcral de una raza muerta.(..)
Nada iguala la belleza de una inscripción votiva o funeraria latina; esas pocas palabras grabadas en la piedra resumen con majestad impersonal todo lo que el mundo necesita saber de nosotros. Yo he administrado el imperio en latín; mi epitafio será inscrito en latín sobre los muros de mi mausoleo a orillas del Tiber; pero he pensado y he vivido en griego.”

Publio Elio Adriano.
(Tomado do Blog "Entre el Olimpo y el Ida")