14/02/2010

TRADUCIÓN INVERSA

Déixovos a corrección dunhas frases que había que poñer en grego como práctica de pronomes e dobre acusativo.

A guerra fai mala a vida dos cidadáns.
῾Ο πόλεμος τὸν τῶν πολιτῶν βίον κακὸν ποιεῖ.
Vós non queredes a guerra, senón a paz.
Τὸν πόλεμον οὐ θέλετε, ἀλλὰ τὴν εἰρήνην.
Levo os teus cabalos ata a ágora
Φέρω τοὺς ἵππους σου πρὸς τὴν ἀγοράν.
A paz fai fermosa esta rexión.
῾Η εἰρήνη καλὴν τήνδε τὴν χόραν ποιεῖ.

10/02/2010

ORFEO E EURÍDICE

O mito de ORFEO e EURÍDICE é un mito de AMOR, e un dos mitos gregos que máis ten influido na arte e na literatura occidental. Como forma parte da Unidade III e, polo tanto, entra no exame, déixovos con este enlace a unha páxina. Espero que vos sirva como repaso ao visto en clase.08/02/2010

CONTROL 2ª

Práctica para o exame deste venres. Espero que vos axude.

1ª) Pon en nominativo plural os seguintes grupos de palabras:

ταύτην τὴν ἀρετήν μου
ἥδε ἡ ὁδός
ἐκεῖνο τὸ ἔργον
τοὺς ἀγαθοὺς στρατιῶτας

2ª) Analiza morfolóxicamente as seguintes formas verbais:

παύσει
ἔδυσαν
πεπιστεύκασι
κελεύειν
ἐβιότευες
εἶναι

3ª) Analiza sintácticamente e traduce as seguintes frases:

1. Δεῖ εἰς Τροίαν πλεῖν

2.᾿Αχιλλεὺς τὸν ῞Εκτορα ἐφόνευσε καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐσκύλευσεν.

3.᾿Εννέα τῷ στρατηγῷ ἵπποι εἰσίν.

4. Οἵδε οἱ φιλόσοφοι μανθάνουσιν αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν.

5. Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἐμέ τε καί σε νομίζει ἀγαθοὺς φίλους.

6. ᾿Εθέλομεν φέρειν τοὺς ἵππους ἐκ τῆς θαλάττης πρὸς τὴν οἰκίαν.

7. ῾Ο Πρωταγόρας ποιήσει σε σοφόν.

8. ᾿Εκεῖνοι τὸν ἥλιον ἔλεγον ὀφθαλμὸν τοῦ οὐρανοῦ.

9. Αὐτῷ καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ ἵπποι εἰσίν.

10. Δύο φίλοι τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐβάδιζον.


4ª) Pon en grego

Levo os teus cabalos ata a ágora

A paz fai fermosa esta rexión.

5ª) Traduce estes sintagmas:

αὐτὸς δὲ νομίζω.
αὐτοὺς ἔχω
τὸ δῶρον αὐτοῦ
τὸ αὐτὸ δῶρον
ὁ παῖς αὐτῆς
τὸ στόμα αὐτοῦ
αὐτοὺς γιγνώσκετε
τὰ αὐτὰ ἐλέγομεν
ἡ πατρὶς αὐτῇ
αὐτοὶ λέγουσιν

6ª) Pon en grego os seguintes sintagmas preposicionais:

Estou sobre o cabalo
Vou debaixo do río
Vou cara a ágora
Falo acerca de eses feitos

7ª) Responde ás seguintes cuestións

• A civilización minoica: época que abarca, as cidades, a sociedade, a arte, a escritura, a relixión.
• A civilización micénica: época que abarca, as cidades, a sociedade, a arte, a escritura, a relixión.
• ¿Quen excavou Micenas?
• Agamenón e Clitemnestra foron asesinados ¿por quen e por que?
• ¿Quen son as Moiras?
• ¿Como morreu Orfeo?
• Sitúa neste mapa: Cnoso, Micenas, Peloponeso, illa de Tera.
• ¿En que consistiu o suplicio de Tántalo?
• Nome latino de Hades, Perséfone, Eros, Poseidón e as Moiras.
• Mito de Orfeo e Eurídice.

04/02/2010

VESTIARIO GREGO


Aqui tedes varios enlaces onde podedes ver diferentes formas de vestidos gregos antigos para elixir o que máis vos guste. A tela póñoa eu, mais a imaxinación, a graza e os accesorios tédelos que poñer vós. Premede AQUI e AQUI e AQUI.

Ánimo! Podedes estar tan guapas como as da imaxe ou máis aínda.

01/02/2010

FRASES demostrativos e αὐτός

Τοὺς μὲν ἄλλους πονηροὺς λέγεις, σὺ δ᾿ αὐτός ἄξιος εἶ τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος.

Ἐγὼ μὲν οὐ μόνον ἀεὶ τὰ αὐτὰ λέγω, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν· σὺ δ᾿ ἴσως περὶ τῶν αὐτῶν οὐδέποτε τὰ αὐτὰ λέγεις.

Λέγω περὶ τούτου τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπαινῶ αὐτόν.

Ἡ αὐτὴ γνώμη περὶ τῶν αὐτῶν πραγμάτων οὐκ ἦν ἀεὶ τοῖς Ἀθηναῖοις.

Ἀλλ᾿ οὐκ αἰτίους τούτων τῶν πραγμάτων νομίζω τοὺς θεοὺς.

Αὐτὸς δὲ νομίζω τόνδε τὸν διδάσκαλον ἄξιον ἐπαίνου.


VOCABULARIO
τὸ ὄνομα, ὀνόματος = nome
οὐδέποτε = xamais
ἐπαινῶ = gabar
τὸ πρᾶγμα, πράγματος = asunto