08/02/2010

CONTROL 2ª

Práctica para o exame deste venres. Espero que vos axude.

1ª) Pon en nominativo plural os seguintes grupos de palabras:

ταύτην τὴν ἀρετήν μου
ἥδε ἡ ὁδός
ἐκεῖνο τὸ ἔργον
τοὺς ἀγαθοὺς στρατιῶτας

2ª) Analiza morfolóxicamente as seguintes formas verbais:

παύσει
ἔδυσαν
πεπιστεύκασι
κελεύειν
ἐβιότευες
εἶναι

3ª) Analiza sintácticamente e traduce as seguintes frases:

1. Δεῖ εἰς Τροίαν πλεῖν

2.᾿Αχιλλεὺς τὸν ῞Εκτορα ἐφόνευσε καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐσκύλευσεν.

3.᾿Εννέα τῷ στρατηγῷ ἵπποι εἰσίν.

4. Οἵδε οἱ φιλόσοφοι μανθάνουσιν αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν.

5. Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἐμέ τε καί σε νομίζει ἀγαθοὺς φίλους.

6. ᾿Εθέλομεν φέρειν τοὺς ἵππους ἐκ τῆς θαλάττης πρὸς τὴν οἰκίαν.

7. ῾Ο Πρωταγόρας ποιήσει σε σοφόν.

8. ᾿Εκεῖνοι τὸν ἥλιον ἔλεγον ὀφθαλμὸν τοῦ οὐρανοῦ.

9. Αὐτῷ καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ ἵπποι εἰσίν.

10. Δύο φίλοι τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐβάδιζον.


4ª) Pon en grego

Levo os teus cabalos ata a ágora

A paz fai fermosa esta rexión.

5ª) Traduce estes sintagmas:

αὐτὸς δὲ νομίζω.
αὐτοὺς ἔχω
τὸ δῶρον αὐτοῦ
τὸ αὐτὸ δῶρον
ὁ παῖς αὐτῆς
τὸ στόμα αὐτοῦ
αὐτοὺς γιγνώσκετε
τὰ αὐτὰ ἐλέγομεν
ἡ πατρὶς αὐτῇ
αὐτοὶ λέγουσιν

6ª) Pon en grego os seguintes sintagmas preposicionais:

Estou sobre o cabalo
Vou debaixo do río
Vou cara a ágora
Falo acerca de eses feitos

7ª) Responde ás seguintes cuestións

• A civilización minoica: época que abarca, as cidades, a sociedade, a arte, a escritura, a relixión.
• A civilización micénica: época que abarca, as cidades, a sociedade, a arte, a escritura, a relixión.
• ¿Quen excavou Micenas?
• Agamenón e Clitemnestra foron asesinados ¿por quen e por que?
• ¿Quen son as Moiras?
• ¿Como morreu Orfeo?
• Sitúa neste mapa: Cnoso, Micenas, Peloponeso, illa de Tera.
• ¿En que consistiu o suplicio de Tántalo?
• Nome latino de Hades, Perséfone, Eros, Poseidón e as Moiras.
• Mito de Orfeo e Eurídice.

Nenhum comentário:

Postar um comentário